Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

We Run Riga 2020, 5km jauniešu skrējiens (1990.g. - 2007.g.dzim.) | Nolikums

WE RUN RIGA 2020

NOLIKUMS

 

Ievads NOLIKUMĀ IETVERTIE NOTEIKUMI IR SAISTOŠI VISIEM SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM. Sekojošie sacensību noteikumi un pamatnostādnes ir paredzētas, lai palīdzētu veiksmīgi organizēt liela mēroga pasākumu, nodrošinātu veiksmīgu sacensību no- risi un dalībnieku drošību. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papil- dinājumus sacensību nolikumā bez iepriekšēja brīdinājuma.

 

 1. Laiks. Vieta. Organizatori. “WE RUN RIGA 2020” skrējiens notiks 2020. gada 29. augustā plkst. 14:00, Mežaparkā. Sacensības organizē Biedrība Baltic Events.

 

2. Disciplīnas

 • 5 km jauniešu skrējiens (dzimuši laika posmā no 1990.g.1.janvāra līdz 2007.g. 31.decembrim).
 • 10 km skrējiens
 • 5x500m Komandā 5 dalībnieki
 • Bērnu skrējiens

 

 1. Trase. Starts . Finišs. Sacensību centrs, sacensību starts un finiša vieta Rīgas centrā tiks precizēta.

 (trases shēma tiks pievienota vēlāk)

Sacensību dalībniekiem distancē tiks izvietoti dzirdināšanas punkti.

 

 1. Dalībnieki.

5 km jauniešu skrējienā var piedalīties jaunieši ,kas dzimuši laika posmā no 1990.gada 1.janvāra līdz 2007.g. 31.decembrim.

 

 

 1. Reģistrēšanās.

Internetā: no 2020.gada 1. marta sacensībām iespējams reģistrēties elektroniski WE RUN RIGA mājas lapā www.werunriga.lv vai www.sportlat.lv. Reģistrēšanās internetā tiks slēgta 26.08.2020 plkst. 23:59. Reģistrāciju internetā nodrošina Sportlat. Problēmu gadījumā, lūdzam, sazināties, rakstot uz e-pastu sportlat@sportlat.lv vai zvanot pa tālruni 67291526. Sportland veikalos: aizpildot pieteikuma anketu, sākot no 20.maija, sacensībām būs iespējams reģistrēties Sportland veikalos visā Latvijā. Reģistrēšanās veikalos tiks slēgta 26.08.2020 plkst. 20.00.

 

Sacensību dienā: 29.septembrī sacensībām pieteikties varēs par paaugstinātu dalības maksu sacensību vietā, reģistrēšanās teltī. Reģistrācija tiks slēgta pus stundu pirms konkrētās disciplīnas starta! Sacensību dokumentus, kā arī oficiālo pasākuma T-kreklu dalībnieki varēs saņemt WE RUN RIGA EXPO 27. un 28.septembrī uzrādot personu apliecinošu dokumentu. (Vieta tiks precizēta)

 

(!) Katrs 5km jauniešu skrējiena dalībnieks saņem oficiālo WE RUN RIGA Nike T- kreklu, kas ir iekļauts dalības maksā. Dalībniekiem OBLIGĀTI jāstartē oficiālajā T- kreklā.

 

Reģistrējoties WE RUN RIGA EXPO vai sacensību vietā, dalībnieks starta numuru un pārējos sacensību dokumentus saņems uzreiz.

 

6.Dalības maksas

Periods

5km jauniešu skrējiens

1.03.2020. - 29.05.2020.

11 EUR

30.05.2020.-29.06.2020.

14 EUR

30.06.2020. - 29.07.2020.

16 EUR

30.07.2020. - 23.08.2020.

19 EUR

24.08.2020. - 28.08.2020.

21 EUR

Pasākuma diena

25 EUR

 

 

Ja dalībnieKS vēlas skriet bez laika kontroles, 5km distancēm reģistrācijas laikā tiek atrēķināti 2EUR no tā brīža cenas.

 

7.Starta koridori. Katrs dalībnieks ieņem vietu starta koridorā atbilstoši savam prognozētajam re- zultātam.

 

 1. Laika kontrole. Distancē pavadītais laiks tiks mērīts ar MyLaps BibTag laika mērīšanas sistēmas mikročipu, kas tiek stiprināts pie apaviem.

 

9.Rezultāti.

Sacensību rezultāti tiks publicēti www.werunriga.lv mājas lapā. Reģistrējoties norādot telefona numuru, rezultāts tiks nosūtīts sms formā. Pie- sakoties dalībai, dalībnieks vai dalībnieka pieteicējs ir piekritis nodoto datu ap- strādei – vākšanai, reģistrācijai, sakārtošanai, ievadīšanai, glabāšanai un iz- platīšanai, tai skaitā attiecībā uz rezultātiem, bez laika ierobežojuma. Piesakot dalībniekus, pieteicējs apliecina, ka ir saņēmis šādu dalībnieku piekrišanu datu nodošanai datu apstrādei WE RUN RIGA organizatoriem.

 

 1. Dalībnieku drošība. Sacensību laikā pasākuma centrā atradīsies neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām vai ve- selības traucējumiem sacensību laikā. Katrs sacensību dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem vai skrituļslidām, izņemot trases galvenā tiesneša akceptēto pavadošo eskortu līderu grupai un medicīnisko servisu.
 2. Dalības pārnešana un distances maiņa. Starta numuru nav atļauts nodot citai personai. Distances maiņa ir iespējama, piemaksājot starpību dalības maksai, kas ir uz dis- tances maiņas brīdi.

 

12. Diskvalifikācijas. Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena Nolikuma prasības. Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, kad ir skaidri redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

 

13. Apbalvošana un balvu fonds. 5km jauniešu skrējienā ar NIKE dāvanu kartēm tiks apbalvoti 3 ātrākie jauniešie un 3 ātrākās jaunietes absolūtajā vērtējumā:

1.vieta - 300EUR dāvanu karte; 2.vieta - 200EUR dāvanu karte; 3.vieta - 150EUR dāvanu karte.

 

 

 1. Mantu glabātuve Dalībniekiem tiks nodrošināta mantu glabātuve sacensību centrā.

 

15. Foto. Video. Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem WE RUN RIGA 2020 sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus. Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem WE RUN RIGA 2020 sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus, nodot tos trešajās personām bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem dalībniekiem un līdzju- tējiem. Tāpat organizatoriem ir tiesības piedāvāt dalībniekiem iespēju leju- pielādēt foto un video no interneta resursiem.

 

16.PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt, savu personas datu apstrādei, balsto- ties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists – fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”). ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta fe- derāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga kon- venciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sa- biedrības interesēs. Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Skrien Latvija ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses šo datu apstrādē.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezu- ltātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: sportlat@sportlat.lv.

 

 1. Privātuma politika

Biedrība “Baltic Events”, reģistrācijas numurs 40008219474, juridiskā adrese Rīga,

Augusta Deglava iela 50, LV-1035, e-pasts info@balticevents.lv Šī privātuma politika nosaka kārtību, principus un vispārējos noteikumus, kā biedrība

“Baltic Events” ievāc un apstrādā Jūsu personas datus, lai organizētu sporta un aktīvās

atpūtas pasākums. Lūdzu rūpīgi izlasiet šo privātuma politiku, lai saprastu, kādēļ dati

tiek ievākti un kā tie tiek izmantoti.

 

17.1. Informācija, kura tiek vai var tikt no Jums ievākta

Organizējot sporta un aktīvās atpūtas pasākumus ir svarīgi nodrošināt precīzu

dalībnieku uzskaiti un ievākt nepieciešamo informāciju, lai varētu nodrošināt

kvalitatīvu pasākuma norisi, kā rezultātā mēs varētu no Jums ievākt sekojošus

personas datus:

- identifikācijas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datumu un dzimumu);

- kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi);

- Jūsu attēlus (fotogrāfijas un video), kuri iegūti pasākuma laikā;

- finanšu informāciju (rēķinu izrakstīšanas gadījumos);

- nodarbošanās veidu.

 

17.2. Iemesli personas datu apstrādei, tās tiesiskais pamatojums un mērķi

Jūsu personas datu ievākšana un apstrādāšana ir nepieciešama, lai biedrības “Bal- tic

Events” varētu kvalitatīvi noorganizēt sporta un aktīvās atpūtas pasākumus, lai

nodrošinātu Jūsu piedalīšanos tajos un izpildītu Latvijas Republikas, kā arī Eiropas

Savienības noteiktās prasības.

Galvenie personas datu ievākšanas un apstrādes iemesli:

- Jūsu pieteikumu dalībai biedrības “Baltic Events” pasākumos apstrādei;

- Jūsu sasniegumu biedrības “Baltic Events” pasākumos reģistrēšanai;

- godalgoto vietu paziņošanai un apbalvošanai;

- pasākumu organizēšanai un reklamēšanai;

- lai nosūtītu jums veselības un drošības ieteikumus un citu informāciju, kas

attiecas uz jebkuru biedrības “Baltic Events” pasākumu, kurā Jūs piedalāties;

- lai informētu Jūs par pasākumiem, aktivitātēm, publikācijām un

pakalpojumiem, kuri varētu Jūs interesēt;

- statistikas vajadzībām, lai analizētu rādītājus, kuri palīdz mums pasākumu

plānošanai;

- lai sniegtu atbildes uz jebkādiem Jūsu informācijas pieprasījumiem un

nodrošinātu efektīvu komunikāciju;

- biedrības “Baltic Events” pasākumu atspoguļošanai.

 

17.3. Attēli un video materiāli

Jūs apzināties, ka biedrības “Baltic Events” pasākumi ir publiski pasākumi un ka

biedrības “Baltic Events” pasākumus var raidīt televīzijā, filmēt, ierakstīt citos veidos

un fotografēt, un visas šādas darbības var fiksēt Jūsu dalību jebkurā pasākumā.

Piedaloties pasākumā, Jūs piekrītat nodot mums neierobežotas tiesības izmantot šādas

fotogrāfijas un ierakstus jebkuriem saprātīgiem mērķiem, tai skaitā, bet ne tikai

publicēšanai, izvietošanai, pārdošanai un izplatīšanai filmās, televīzijā, drukātajos

medijos, internetā, publicitātes materiālos vai jebkādos citos jaunos medijos

(skaidrības labad- arī nākotnē).

 

17.4. Bērni

Ja Jūs esat pieteicis dalībai bērnu (t.i., personu jaunāku par 18 gadiem) jebkurā no biedrības “Baltic Events” pasākumiem, mēs apstrādāsim datus par bērnu un viņa

vecāku/citu likumisko pārstāvi.

 

17.5. Datu uzglabāšanas laiks

Mēs glabāsim Jūsu datus, cik ilgi tas ir nepieciešams, lai:

- īstenotu biedrības “Baltic Events” pasākumus;

- aizsargātu savas intereses sūdzību un prasību gadījumos, kas varētu tikt

iesniegtas pret mums;

- izpildītu Eiropas Savienības/Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

Parasti mēs glabāsim Jūsu datus desmit gadus no Jūsu pēdējās dalības biedrības

“Baltic Events” pasākumā.

 

17.6. Datu nodošana

Ņemot vērā Jums nepieciešamos pakalpojumus, mēs varam nodot Jūsu datus fi- ziskām

un juridiskām personām (datu apstrādātājiem), lai mūsu kā pārziņa vārdā veiktu

atsevišķas darbības (piemēram, reģistrētu Jūs biedrības “Baltic Events” pasāku- miem).

Mēs varam nodot Jūsu datus trešajām personām gadījumos, kad tas ir nepie- ciešams

biedrības “Baltic Events” pasākuma organizēšanas laikā, vai kad to nosaka tiesību

akti, tai skaitā, bet ne tikai:

- apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties profesionālās atbildības apdrošināšanas

gadījumam, ja pret mums tiek izvirzīta prasība;

- zvērinātam advokātu birojam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, mūsu

interešu aizstāvības gadījumos;

- tiesību aizsardzības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

Mēs nenodosim Jūsu datus trešajām personām mārketinga vajadzībām, ja vien Jūs tam

neesat piekrituši.

 

17.7. Datu drošība

Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā Zonā, pielietojot

visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai

nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati

tiks kriptēti vai minimizēti.

 

Datu piekļuve un labošana

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, t.i., izmantot datu

subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un

papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies,

kopš Jūs mums to nodevāt, kā arī jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu. Šādi

pieprasījumi tiks apstrādāti bez maksas, un tos var nosūtīt uz Augusta Deglava ielu

50, Rīgā, vai e-pastu info@balticevents.lv. 17.8. Iebildumi pret datu izmantošanu

Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam Jūsu datus, vai

iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu

piekrišanu personas datu apstrādei, kurai tā sniegta.

Jebkādas uzziņas vai jautājumi par Jūsu datu izmantošanas veidu var tikt nosūtīti uz e-

pastu info@balticevents.lv .

 

Datu pārnesamība

Jums ir tiesības pieprasīt, lai, ievērojot Jūsu vajadzības, mēs nosūtām Jūsu per- sonas

datus, kurus Jūs esat mums sniedzis/sniegusi, citam pārzinim.

 

17.9. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, Jūs varat kon- taktēties ar

mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā Augusta Deglava ielu 50,

Rīgā, vai izmantojot e-pastu info@balticevents.lv Ja Jūs neapmierinās mūsu atbilde vai Jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu

apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei –

Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

 

 1. Pretenzijas. Pretenzijas par sacensību rezultātiem, pārkāpumiem utt. tiek pieņemtas 1 stundas laikā pēc dalībnieka finiša, iemaksājot 15,- Eur. Tās tiek izskatītas nekavējoties. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta. Visas pretenzijas par rezultātiem pēc sacensībām tiek pieņemtas rakstveidā uz e- pastu info@balticevents.lv. Pretenzijas tiks izskatītas 10 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

 

Neapskatītie gadījumi Citus Nolikumā neapskatītus gadījumus risina Organizatori. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Par noli- kumā veiktajām izmaiņām dalībnieki tiek informēti ar oficiālās mājas lapas starpniecību un WE RUN RIGA EXPO laikā.

 

Dalībnieks, saņemot starta numuru, ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu un apņemas to ievērot, uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētajai distancei, kā arī apliecina, ka ir informēts, ka pasākuma laikā var tikt veikta foto un video fiksācija, kas var tikt izmantota pub- licitātes un reklāmas nolūkiem.