Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Carnikavas rudens ZIBENS riteņbrauciens | Nolikums

      Apstiprinu : _______________

Carnikavas novada pašvaldības iestādes

 «Carnikavas sporta centrs»  

vadītājs R.Raimo

  1. gada ___.augusts

NOLIKUMS

Carnikavas rudens “ZIBENS” riteņbrauciens

 

 

1. Mērķis

1.1. Attīstīt tradīciju ik gadu rīkojot šīs sacensības, popularizējot aktīvu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu braucot ar velosipēdu gan Carnikavas novada iedzīvotāju, gan tā viesu vidū;

1.2.sniegt iespēju sacensību dalībniekiem paaugstināt meistarību kalnu riteņbraukšanā;

1.3. paplašināt dalībnieku personīgos kontaktus, veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un ģimenēm;

1.4. piesaistīt riteņbraukšanai jaunus dalībniekus, atbalstītājus un skatītājus;

1.4. noskaidrot spēcīgākos riteņbraucējos dažādās distancēs un vecuma grupās gan kopvērtējumā, gan starp Carnikavas novada iedzīvotājiem (atsevišķs vērtējums);

1.5. attīstīt Carnikavas novada riteņbraukšanas sporta pasākumu atpazīstamību un popularitāti Carnikavas novadā un Latvijā kopumā.

2. Organizatori un vadība

2.   2.1.Sacensības organizē Carnikavas novada pašvaldības iestāde «Carnikavas sporta

      Centrs»  sadarbībā ar Carnikavas novada domi, Carnikavas pašvaldības policiju, PA Carnikavas komunālserviss, sadarbības partneriem un atbalstītājiem;

2.2 sacensības vada Carnikavas novada pašvaldības iestādes “Carnikavas sporta centrs” atbildīgā persona – Arnis Rozītis; e-pasts: arnis.rozitis@carnikava.lv; tel. 27138082;

2.3. sacensību galvenais tiesnesis – LRF licencēts MTB sacensību tiesnesis.

2.4. galvenais tiesnesis vienpersoniski izšķir visus iesniegtos strīdus un protestus, kurus jāiesniedz rakstiski un ne vēlāk kā 5 minūtes pēc konkrētās distances finiša.

2.5. Laika ņemšanu nodrošina biedrības “SPORTLAT” tiesnešu brigāde.

3. Vieta un laiks

3.1. Sacensības notiek  Carnikavas novada teritorijā speciāli marķētās distancēs;

3.2. starta un finiša vieta ir sporta un aktīvās atpūtas centrā «Zibeņi»;

3.3. sacensības norisinās sestdien, 10.09.2017. Starts 10.30.

4. Sacensību

dalībnieki,

vecuma grupas

un distances

4.1. Sacensībās var piedalīties jebkurš atbilstoši distancēm un vecuma grupām;

4.2. SV4 līdz SV10 grupu dalībnieki var startēt tikai savā vecuma grupā. SV12 grupas dalībnieki var startēt gan savā grupā, gan SV14 grupā (Meža aplī), bet šajā gadījumā jāveic atsevišķa reģistrācija un jāsamaksā dalības maksa par katru grupu atsevišķi;

4.3. SV Elite un SV Master grupu dalībnieki var startēt gan savā grupā, gan SV Tautas grupā (Meža aplis), bet šajā gadījumā jāveic atsevišķa reģistrācija un jāsamaksā dalības maksa par katru grupu atsevišķi.

4.4.precīzi distanču garumi būs sacensību vietā uz informācijas dēļa;

Grupa

Dalībnieka dzimšanas gads

Distance

RĀMKALNU stadiona aplis 

 

~200 m

RĀMKALNU Bērnu mazais krosa aplis

 

~350 m

PORTHOTEL                Bērnu lielais krosa aplis

~780m

BIODERMA Tautas meža aplis

(~20 km vieglas un vidējas grūtības pakāpes distance)

XCO

Olimpiskais kross

(vīrieši 4x3,9km

Sievietes 2x3,9km)

Smagas grūtības pakāpes distance pa kalnainu apvidu

Īsā distance

1aplis

~780m

 

Vidējā distance

2apļi

~1560m

Garā distance

3apļi

~2340m

S 4

2013.dz.g. un jaunākas meit.

X

 

 

 

 

 

 

V4

2012.dz.g. un jaunāki zēni

X

 

 

 

 

 

 

S 6

2011.-2012.

 

X

 

 

 

 

 

V6

2011.-2012.

 

X

 

 

 

 

 

S 8

2009.-2010.

 

 

X

 

 

 

 

V8

2009.-2010.

 

 

X

 

 

 

 

S10

2007.-2008.

 

 

 

X

 

 

 

V10

2007.-2008.

 

 

 

X

 

 

 

S 12

2005.-2006.

 

 

 

 

X

 

 

V12

2005.-2006.

 

 

 

 

X

 

 

S Elite

XCO

1999.– 1981.

 

 

 

 

 

 

X

V Elite

XCO

1999.–1981.

 

 

 

 

 

 

X

S  Master

XCO

1980.g.dz. un vecāki

 

 

 

 

 

 

X

V  Master

XCO

(1980.g.dz. un vecāki)

 

 

 

 

 

 

 X

S 14

2003.-2004.

 

 

 

 

 

X

 

V14

2003.-2004.

 

 

 

 

 

X

 

S 16

2001.-2002.

 

 

 

 

 

X

 

V16

2001.-2002.

 

 

 

 

 

X

 

S 40

1968.-1977.

 

 

 

 

 

X

 

V40

1968.-1977.

 

 

 

 

 

X

 

S50

1958.-1967.

 

 

 

 

 

X

 

V50

1958.-1967.

 

 

 

 

 

X

 

S60

1948.-1957.

 

 

 

 

 

X

 

V60

1948.-1957.

 

 

 

 

 

X

 

S70

1947.g.dz.un vecākas

 

 

 

 

 

X

 

V70

1947.g.dz.un vecāki

 

 

 

 

 

X

 

S Tauta

Sievietes, jaunietes 2005.g.dz. un vecākas

 

 

 

 

 

X

 

V Tauta

Vīrieši, jaunieši 2005.g.dz. un vecāki

 

 

 

 

 

X

 

Super  smagā klase

Jebkurš svarā virs 100kg+

 

 

 

 

 

X

 

 5. Pieteikšanās

 

5.1. Dalībnieki piesakās elektroniski www.sports.carnikava.lv līdz trešdienai, 06.09.2017. plkst. 24.00;

5.2. pieteikties varēs arī starta dienā sacensību vietā par paaugstinātu dalības maksu un šajā gadījumā organizatori patur tiesības nenodrošināt pilnu servisu,

5.3. reģistrācija un numuru saņemšana sacensību dienā:

Bērnu grupas 9.00-10.00

XCO grupas: 10.00-12.00

Meža apļa grupas 10.00-12.00

Šajā gadījumā lūdzam ierasties savlaicīgi!

 6. Sacensību

    kārtība

 

  6.1  Sacensībās katrā distancē ir  kopējs starts. Ja bērnu distancē ir liels dalībnieku skaits, tad galvenais tiesnesis drīkst pieņemt lēmumu sadalīt startu atsevišķi zēnu un meitenu grupās;

  6.2. Starts bērnu grupām SV4 – SV12 sākot no plkst.10.30;

  6.3. SV4 – SV 12 grupu sacensību uzvarētāju apbalvošana uzreiz pēc bērnu sacensību finiša;

  6.4. starts XCO braucienam SV Elite un SV Master grupām plkst.12.30. (kontrollaiks     1h15min);

  6.5. starts SV Tautas grupai un tautas meža aplī plkst.14.00  (kontrollaiks 2h);

  6.6.visu pieaugušo grupu sacensību uzvarētāju apbalvošana plkst. 16.05;

  6.7. trase ir pilnībā marķēta ar speciālām lentām ar papildus norādījuma zīmēm

         pagriezienos un bīstamās vietās;

  6.8. sacensības notiek atbilstoši vispārpieņemtiem riteņbraukšanas noteikumiem.

  6.9. Stāšanās vienā kopējā starta koridorā:

         Bērnu sacensību grupu dalībniekiem: pēc galvenā tiesneša norādes

         XCO sacensību dalībniekiem: 12.25

         Tautas Meža apļa distances veicējiem: 13:50

7.  Dalības maksa

 

7.1. Piesakoties elektroniski dalības maksa jāsamaksā Carnikavas novada domes bankas kontā LV59UNLA0050003955158 SEB līdz otrdienai, 06.09.2017. plkst.24.00, maksājuma mērķi norādot “Riteņbraukšana, vārds, uzvārds”:

-          Carnikavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem – bez maksas;

-          Jauniešiem un bērniem līdz 18.g.v. (ieskaitot) un senioriem 60 g.v. un vecākiem EUR 3,00

-          Visu pārējo grupu dalībniekiem EUR 5,00.

7.2. piesakoties sacensību dienā –

-          Jauniešiem un bērniem līdz 18.g.v. (ieskaitot) un senioriem 60 g.v. un vecākiem EUR 8,00

-          Visu pārējo grupu dalībniekiem EUR 10,00.

-          Dalībnieki, kuri piesakās sacensību dienā, dalības maksu maksā sacensību vietā pie reģistrācijas.

7.4. dalības maksā ietilpst trases sagatavošana, apkalpojošais personāls, laika ņemšanas sistēma, tiesāšana, tēja, dzeramais ūdens un cienasts finišā, dzeramais ūdens trasē un balvas uzvarētājiem.

7.5. izdevumus, kas saistīti ar gatavošanos sacensībām un piedalīšanos tajās, sedz paši sacensību dalībnieki.

8. Rezultātu noteikšana

 

8.1. Rezultāti tiek noteikti atbilstoši distancei un vecuma grupai, ņemot vērā distancē pavadīto laiku.

8.2. rezultāti uz ziņojumu dēļa tiek publicēti tik ātri, cik vien iespējams pēc katras sacensību distances finiša.

9. Apbalvošana

 

9.1. Apbalvošana notiek kopējā vērtējumā

9.2. Uzvarētāji katrā grupā tiek apbalvoti ar kausiem, medaļām un balvām.

9.3. Visu grupu 1.-3.vieta ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un balvām.

9.4. visi dalībnieki līdz SV12 grupai (ieskaitot) saņem piemiņas medaļu un nelielas balviņas no mūsu atbalstītājiem.

9.5. Balvu apmērs var tikt mainīts par to paziņojot iepriekš pirms sacensību starta.

10. Informācija par sacensībām

 

10.1. Informācija par sacensību trasēm, nokļūšanu līdz starta - finiša zonai, auto novietošanu un rezultātiem būs pieejama www.sports.carnikava.lv.

10.2. sacensību rezultāti tiek publicēti Carnikavas sporta centra mājas lapā un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Carnikavas novada vēstis”

10.3. Informācija sacensību vietā būs pieejama uz sacensību informācijas dēļa, par galvenajiem notikumiem informēs sacensību informators.

11. Īpašie noteikumi

 

11.1. Katrs dalībnieks, piesakoties sacensībām, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokli un sportisko sagatavotību izvēlētās distances veikšanai un, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un šo sacensību nolikumu;

11.2. dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta dalībnieka anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā;

11.3. Aizsargķiveres visiem ir obligātas! Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargķiveri;

11.4. atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībnieks saņem pēdējo šķērsošanas laiku un attiecīgo vietu. Finiša līnijas šķērsošana pretējā virzienā – sods +10 min. pie rezultāta;

11.5. jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka distancē ir ticis ierobežots ar kādu darbību, var iesniegt protestu galvenajam tiesnesim. Protests jāiesniedz rakstiski ar parakstu 5 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām. Protests attiecībā uz rezultātiem jāiesniedz rakstiski 5 minūšu laikā pēc rezultātu publicēšanas uz informācijas dēļa sacensību galvenajam tiesnesim;

11.6. galvenajam tiesnesim ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā;

11.7. patvaļīgi (tīšām vai netīšām) saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts;

11.8. sacensību dalībniekiem ieteicams ņemt līdzi distancē pumpi, rezerves kameru, pudeli ar dzeramo ūdeni un mobilo telefonu;

11.9. sacensību organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu un neievērošanu;

11.10. bērnu distanču sacensību dalībnieku vecākiem un pārstāvjiem sacensību laikā kategoriski aizliegts atrasties distancē (stadionā uz skrejceļa un starta/finiša zonā), tādējādi traucējot pārējiem sacensību dalībniekiem. Par šī punkta neievērošanu no sacensībām bez brīdinājuma tiek diskvalificēts tas sacensību dalībnieks, kura vecāki ar savu klātbūtni distancē traucējuši citiem sacensību dalībniekiem. Šis punkts neattiecas uz S4 un V4 grupām, bet šajā gadījumā vecāki, pārstāvji nedrīkst traucēt citiem dalībniekiem veikt distanci;

11.11. Dalībnieka individuālā laika fiksētāja(čipa) nozaudēšanas gadījumā sacensību dalībniekam, vai viņa pārstāvim ir pienākums samaksāt EUR 20 par katru nozaudēto vienību biedrības «SPORTLAT»  kontā.

12. Serviss

 

12.1. Tēja un silts ēdiens finišā.

12.2. medicīniskā palīdzība (NMPD brigāde) stadionā;

12.3. velosipēdu servisu nodrošinās “VELODOMS”, bet par atsevišķu samaksu;

12.4. Ja būs papildus serviss organizatori to paziņos sacensību vietā.

13. Uzmanību !

 

13.1. Sacensību dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu sacensību trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi;

13.2. sacensības notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības. Visiem dalībniekiem jābrauc pa ceļa labo pusi un obligāti jāievēro ceļu satiksmes noteikumi;

13.3. dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem;

13.4. organizatori nav atbildīgi par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā. Visi sacensību dalībnieki ir pilsoniski un juridiski atbildīgi par visiem nelaimes gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties minētajās sacensībās;

13.5. apstiprinot savu dalību sacensībās, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoriem vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā;

13.6. visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības;

13.4. Satiksmes drošības nodrošināšanas un autotransporta novietošanas jautājumos sacensību dalībnieku un apmeklētāju pienākums ir izpildīt Carnikavas novada pašvaldības policijas norādījumus.

 

                     

 

 

Sportlat lojalitātes CashBack karte