Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

LĪVĀNU novada SPORTISTU reģistrācija, 2. Līvenhofas skrējiens | Nolikums

Līvānu novada

Latvijas Republikas 99. proklamēšanas gadadienai veltīto sacensību 

2. LĪVENHOFAS SKRĒJIENS

NOLIKUMS

Līvānos

 

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu,

  1. panta pirmās daļas 6. punktu un 41. panta 2. punktu

 

  1. Vispārīgie jautājumi.

 

            Šis nolikums nosaka Latvijas Republikas 99. proklamēšanas gadadienai veltīto sacensību (turpmāk – sacensības) norises, dalībnieku pieteikšanas, uzņemšanas, rezultātu vērtēšanas un apbalvošanas kārtību.

 

  1. Sacensības rīko Līvānu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000065595, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, sadarbībā ar biedrību “Līvānu novada vieglatlētikas klubs”, reģ. Nr. 40008062812, adrese; Lāčplēša iela 28, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 .
  2. Sacensību mērķis ir:

 

            3.1. iepazīt Līvānus kā sporta un aktīvā tūrisma centru,

            3.2. popularizēt  Līvānu stikla tradīcijas,

            3.3. pulcināt Latvijas TOP skrējējus, tautas un bērnu klases skrējējus,
            3.4. Popularizēt skriešanu kā masu sportu.
            3.5.Veicināt veselīgu dzīvesveidu novadā.

 

  1. Sacensību uzdevums ir noteikt labākos izcīnītos rezultātus Novada kausu sporta komandu, darba kolektīvu, domubiedru kolektīvu vērtējumā.

 

  1. Sacensību norises vieta un laiks:

 

            5.1. Sacensības notiks 2017. gada 18. novembrī plkst.11.00 Līvānos.

            5.2. Starts un finišs pie Latgales Mākslas un amatniecības centra, Domes ielā 1, Līvānos.

            5.3. Sacensību galvenais tiesnesis Vjačeslavs Grigorjevs (mob.26164073).

            5.4. Atbildīgie par sacensībām – Mārīte Vilcāne (mob. tel. 29537229), Andrejs Bondarevs (mob.29542353)

 

6. Sacensību apbalvošanai piešķirtais finansējums – 240 EUR (divi simti euro) no pašvaldības pamatbudžeta un 480 EUR (četri simti astoņdesmit euro) Līvānu novada vieglatlētikas klubam ziedotie sponsoru līdzekļi.

 

7. Sacensību dalībnieki un distance:

            7.1. Skrējienā startē visu vecumu sportisti, kas sadalīti vecuma grupās. Ikviens dalībnieks (sākot ar 2001. dz.g.), neatkarīgi no vecuma grupas un pēc brīvas izvēles, var piedalīties vienā no distancēm – 4 km vai 8 km, ja apbalvošana pa vecuma grupām izvēlētajā distancē nav paredzēta, dalībnieks var pretendēt uz apbalvošanu kopvērtējumā. 

            Sacensības ir individuālas.

 

Nr.p.k.

Vecuma grupas

Distance

Elite

Tautas skrējiens

1.

2011.g.dz. un jaunāki  zēni un meitenes

250 m

 

 

2.

2009.-2010.g.dz. zēni un meitenes

400 m

 

 

3.

2007.-2008. g. dz. zēni un meitenes

1500 m

 

 

4.

2005.-2006. g. dz. zēni un meitenes

1500 m

 

 

5.

2003.-2004. g. dz. zēni un meitenes

1500 m

 

 

6.

2001.-2002. g. dz. jaunieši un jaunietes

 

 

4 km

7.

1999.-2000. g. dz. juniori un juniores

 

8 km

 

8.

1978.-1998. g.dz. vīrieši un sievietes

 

8 km

 

9.

1968.-1977. g. dz. veterāni un veterānes

 

8 km

 

10.

1958.-1967. g.dz. veterāni un

 

 

4 km

11.

1958.-1967. g.dz. veterānes

 

 

4 km

12.

1957. g.dz. un vecāki veterāni

 

 

4 km

13.

1957. g.dz. un vecākas veterānes

 

 

4 km

14.

NŪJOŠANA (bez vecuma ierobežojumiem)

 

 

4 km

Dalībnieki sākot no 1500 m distances skries ar laika kontroles čipiem.

 

            7.2. Skriešana notiks pa Līvānu pilsētas ielām. Skriešanas trases segums – asfalts. Reljefs – līdzens, ar nelieliem, lēzeniem kāpumiem atsevišķās vietās. Viena apļa garums pamatdistancēm – 4km.

 

8. Vērtēšana.

            Novadu kausu iegūst komandas, kurās piedalās lielāks dalībnieku skaits. Viens dalībnieks dod tikai vienu ieskaiti.

 

9. Apbalvošana.

          9.1. Godalgoto vietu ieguvēji visās disciplīnās saņems medaļas, uzvarētāji pamatdisciplīnā – 8 km skrējienā vīriešiem un 8 km skrējienā sievietēm – absolūtajā vērtējumā tiks apbalvoti ar Līvānu novada domes kausiem un sacensību rīkotāju naudas balvām:

Nr.p.k.

Vieta

Līvānu novada vieglatlētikas kluba naudas balva

Līvānu novada domes naudas balva

 

Kopā

 

 

vīrieši

sievietes

vīrieši

sievietes

vīrieši

sievietes

1.

1. vieta

50 EUR

50 EUR

50 EUR

50 EUR

100 EUR

100 EUR

2.

2. vieta

40 EUR

40 EUR

40 EUR

40 EUR

80 EUR

80 EUR

3.

3. vieta

30 EUR

30 EUR

30 EUR

30 EUR

60 EUR

60 EUR

4.

4. vieta

50 EUR

50 EUR

 

 

50 EUR

50 EUR

5.

5. vieta

40 EUR

40 EUR

 

 

40 EUR

40 EUR

6.

6. vieta

30 EUR

30 EUR

 

 

30 EUR

30 EUR

 

Piezīme: No pašvaldības budžeta piešķirtās naudas balvas tiks pārskaitītas piecu darba dienu laikā uz godalgoto vietu izcīnītāja norādīto bankas kontu.

 

            9.2. Tautas skrējienā kopvērtējumā pirmās trīs vietas apbalvo ar medaļām un balvām.

 

            9.3. Pirmie trīs finišējušie nūjotāji saņems medaļas.

 

            9.4. Uzvarētāji katrā vecuma grupā saņems balvas.

 

10. Dalībnieku uzņemšana un dalības maksa.

 

            10.1. Visi izdevumi, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, jāsedz pašiem dalībniekiem vai komandējošajai organizācijai. Sacensību tiesāšanas, uzvarētāju apbalvošanas, ēdināšanas izdevumi tiek segti no JIC “Kvartāls” budžeta un Līvānu novada vieglatlētikas kluba un sponsoru līdzekļiem.

 

            10.2. Dalības maksa dalībniekiem 1500 m distancē, kas pieteikušies līdz 16. novembrim noteikta 3,00 EUR (trīs euro), dalībniekiem 4 km distancē- 4,00 EUR (četri euro), dalībniekiem 8 km distancē- 6,00 EUR (seši euro). Tiem, kas pieteikušies pēc 16. novembra – 8,00 EUR (astoņi euro).

 

            10.3. No dalības maksas atbrīvoti visi Līvānu novada sportisti.

 

            Piezīme: Pēc distances veikšanas, būs iespēja baudīt tēju ar cepumiem un „spēka biezputru”.

 

11. Pieteikumu iesniegšana.

 

            11.1. Pieteikumi startam 16. novembrī iesniedzami līdz plkst. 24:00 elektroniski Sportlat mājas lapā www.sporlat.lv. Izņēmuma gadījumā pieteikumu var iesniegt sacensību vietā līdz plkst. 10:00.

 

            11.2. Dalībnieki ar parakstu apliecina, ka personīgi atbild par savu veselības stāvokli un tā atbilstību izvēlētajai fiziskajai slodzei.

 

            11.3. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

 

Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes

iniciatīvu centra „KVARTĀLS” vadītāja vietniece                               Mārīte Vilcāne

Noķer vēju